Bitcoin 308.81
$47,936.00 0.64421%
Ethereum 8.07
$1,511.85 0.53408%
XRP 0.00
$0.44 -0.0626%
Zcash 1.75
$123.89 1.41566%
Tether 0.00
$1.00 0.06712%
Monero 13.17
$217.36 6.05924%
AidCoin 0.00
$0.02 -7.42221%
Monetha 0.01
$0.02 25.83888%
XRP 0.00
$0.44 -0.0626%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set